Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Szczegóły dot. obrony pracy magisterskiej

Osoba przystępująca do obrony pracy magisterskiej powinna złożyć w Sekretariacie, na 3 tygodnie przed obroną, następujące dokumenty i informacje:

 1. Data obrony i skład KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (promotor, recenzent i przewodniczący).
 2. Indeks sprawdzony przez OPIEKUNA V ROKU.
 3. 4 zdjęcia o wymiarach 45 x 65 mm.
 4. Rozliczenie z trzech bibliotek: BUW, Ośrodek Kultury Francuskiej, Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki.
 5. Wpłata za egzamin magisterski w wysokości 60 zł,- w Kasie Wydziału Neofilologii UW (Oficyna Pałacu Potockich) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 13.00; lub na Subkonto Instytutu Romanistyki 34 11602202 0000 0000 6232 5893.
 6. 3 jednakowe egzemplarze prac magisterskich:
  1. jeden egzemplarz drukowany dwustronnie w cienkiej oprawie (składany w SEKRETARIACIE)
  2. pozostałe egzemplarze w twardej oprawie drukowane jednostronnie (złożone: jeden egzemplarz u PROMOTORA, drugi egzemplarz u RECENZENTA)
  3. Prace przed złożeniem muszą być podpisane przez Promotora w miejscu OŚWIADCZENIE KIERUJĄCEGO PRACĄ i Autora (studenta) w miejscu OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY.
 7. Dyskietka zawierająca: temat pracy w języku FRANCUSKIM, ANGIELSKIM, POLSKIM, KRÓTKIE STRESZCZENIE zredagowane w języku polskim (do 800 znaków), SŁOWA-KLUCZE (maksymalnie 10) tworzone na podstawie tytułu i streszczenia, powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej.
 8. Elektroniczna wersja pracy dyplomowej w formacie PDF (w jednym pliku zapisana 3304-MGR-F1-R-PESEL).